Wjazd do Austrii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Przelicz waluty

Nasze społeczności

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Wjazd do Austrii
Dodany przez:

Wjazd do Austrii

Wjazd do Austrii i legalizacja pobytu obywateli polskich

W ramach Unii Europejskiej obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób. Dokumentami pozwalającymi do wjazdu do Austrii (90 dni pobytu) i wyjazdy są dowód osobisty i paszport, wiza nie jest potrzebna. Przed przyjazdem do Austrii należy sprawdzić czy dowód jest dobrym stanie technicznym i czy da się z niego odczytać tożsamość, w bardzo dobrym stanie powinno być zdjęcie.

Jeżeli przebywamy w Austrii mniej niż 3 miesiące nie mamy obowiązku do wypełniania żadnych formalności. Powinniśmy mieć ważny paszport i dowód osobisty.

Jeżeli zagrożona jest polityka państwa jak i zdrowie publiczne to mogą mieć miejsca ograniczenia pobytu niektórym osobom. Osoby już wcześniej wydalone z Austrii na mocy sądu nie maja prawa już wjechać do Austrii nigdy.

Z dniem 1 maja 2004 r. nastąpiło całkowite zniesienie obowiązku posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG – niezależnie od celu i czasu trwania pobytu.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni obywatele UE uzyskują prawo pobytu w Austrii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu (uwaga: od 1 stycznia 2008 r. stary wzór dowodu osobistego nie uprawnia do wjazdu ani pobytu na terytorium Austrii).. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Należy ponadto pamiętać o istnieniu obowiązku meldunkowego. W ciągu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii należy się zameldować. W tym celu w urzędzie meldunkowym (dzielnicy lub gminy) wypełnia się formularz meldunkowy oraz przedkłada paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Austrii powinno się pamiętać o wymeldowaniu. Przepisy przewidują karę grzywny do 726 euro w razie niedopełnienia bądź nieterminowego dopełnienia obowiązku meldunkowego. Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt i zarejestrować się w księgach gości

Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z nową ustawą o osiedlaniu się i pobycie, prawo do pobytu w Austrii powyżej 3 miesięcy przysługuje jedynie tym obywatelom UE/EOG, którzy:

1) pracują w Austrii lub prowadzą własną działalność gospodarczą, lub
2) posiadają dla siebie oraz członków swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pobyt tak, że nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej, lub
3) kształcą się w publicznych lub prywatnych szkołach i spełniają warunki określone w punkcie 2.

Pobyt powyżej 90 dni. Osoby zamierzające pozostać w Austrii na pobyt dłuższy niż 90 dni są obowiązane, w ciągu 3 miesięcy od przybycia, zgłosić się w odpowiednim urzędzie
(w Wiedniu – referat MA 35 – Dresdner Straße 73-75, 1200 Wien, (kliknij tutaj) w pozostałych krajach związkowych: Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierungsamt), który po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków wydaje potwierdzenie zgłoszenia (Anmeldebescheinigung). Potwierdzenie zgłoszenia jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym stały pobyt w Austrii obywatela państwa członkowskiego UE/EOG. Obywatele polscy, którzy zamierzają podjąć pracę w Austrii, obowiązani są posiadać pozwolenie na pracę, o które zwykle występuje pracodawca. Bliższe informacje można uzyskać w Austriackim Urzędzie Pracy (Arbeitsmarktservice – www.ams.or.at) oraz na stronach www.help.gv.at.

Obowiązująca w UE i EOG zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że państwa tego obszaru mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego lub porządku publicznego. Dane większości obywateli polskich umieszczone w SIS (System Informacyjny Schengen) zostały po 1 maja 2004 r. wykreślone z systemu. Jednak zakazy wjazdu wydane ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego lub porządku publicznego nadal obowiązują. Osoby, które chcą uzyskać informację, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu jest nadal egzekwowany, powinny wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do organu, który wydał decyzję. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, informację o posiadanym obywatelstwie, a także być uwierzytelniony przez notariusza lub urząd konsularny Republiki Austrii w Polsce. Adres urzędu, do którego należy kierować wniosek, widnieje na decyzji, którą otrzymali zainteresowani w związku z wydaleniem.

Osoby nieposiadające adresu urzędu mogą zwrócić się o informację do organu kontrolnego ochrony danych osobowych:

Datenschutzkommission
Ballhausplatz 1
A – 1014 Wien
tel. +43-1-53115-2525
fax +43-1-53115-2690
http://www.dsk.gv.at/

W sprawach o anulowanie zakazu wjazdu należy zwracać się do organu, który wydał zakaz wjazdu. Zaleca się załączanie kopii istotnych dla sprawy dokumentów. Korespondencja w przedmiotowej sprawie powinna być prowadzona w języku niemieckim.

 

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl) oraz Ambasady RP w Wiedniu (wieden.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

3 30 września, 2016 News, Prawo, Przewodnik, Transport, Turystyka 30 września, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w austriackich realiach. Gdy przybyliśmy do Austrii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim Austria. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Austrii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Austrii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.


Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Dziękujemy.

zespół Polacy w Austrii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaAustria.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.